OM GILLA DIN EKONOMI

Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om utbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Vi vill ge konsumenter i hela landet – och i alla åldrar – bättre möjligheter att klara de ökade kraven från samhället på att kunna fatta olika ekonomiska och finansiella beslut i  livet.

Vad vi vill

Syftet med Gilla Din Ekonomi är att i samverkan eller enskilt öka privatekonomisk förståelse genom kunskapsspridning i privatekonomi med olika informations- och utbildningsinsatser, med deltagare som i sin tur kan förmedla kunskapen. På så sätt kan kunskaperna i privatekonomi spridas brett, som ringar på vattnet. Nätverket syftar också till att inspirera till mer insatser inom privatekonomisk utbildning bland medlemmar och övriga i samhället. Privatekonomisk utbildning av Gilla Din Ekonomi ska leda till självinsikt om beteende och ge verktyg till förändring.

Hur vi jobbar

Gilla Din Ekonomi är ett nätverk med myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi. Tanken är att såväl statliga som privata aktörer har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenter att bli bättre rustade för att fatta beslut om den egna ekonomin. Verksamheten lämnas oberoende från kommersiella inslag.

Medlemmarna i nätverket träffas en till två gånger per år. Det löpande arbetet bedrivs av nätverkets programråd och kansli samt av utbildningsinsatsers egna projektledare och arbetsgrupper. Via kansliet samordnar Finansinspektionen nätverket.

Nätverket Gilla Din Ekonomi är ideellt. Medlemskap i nätverket är kostnadsfritt. Finansiering av aktiviteter sker på medlemmarnas egna frivilliga bekostnad.

VÅr historia

EU-kommissionen och OECD uppmanar medlemsländerna att ta fram nationella strategier för privatekonomisk folkbildning.

År 2010 bjöd Ylva Yngveson, tidigare Sveriges deltagare i EU-kommissionens expertgrupp, EGFE, och Peter Knutsson, f.d. ordförande i EU:s rådgivande expertkommitté för konsumentfrågor på finansiella tjänsteområdet, FIN-USE, in ett antal nyckelaktörer som representerande olika intressen för att ta reda på om det fanns förutsättningar för en nationell samling inom området privatekonomisk folkbildning.

På mötet den 17 mars 2010 samlades cirka 35 representanter från finansbranschen, intresseorganisationer, myndigheter och departement. Vid mötet beslutades att bilda ett nätverk, för att samordna sina krafter och dra största möjliga nytta av resurserna. Det blev starten för Gilla Din Ekonomi.