OM GILLA DIN EKONOMI

Gilla Din Ekonomis vision är att ge konsumenter i hela landet – och i alla åldrar – bättre möjligheter att klara kraven i samhället att kunna fatta olika privatekonomiska beslut i livet. Alla konsumenter ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna fatta välgrundade, medvetna ekonomiska beslut om sin privatekonomi.

Vad vi vill

Syftet med Gilla Din Ekonomi är att i samverkan eller enskilt öka privatekonomisk förståelse genom kunskapsspridning i privatekonomi med olika informations- och utbildningsinsatser, med deltagare som i sin tur kan utbilda andra. På så sätt kan kunskaperna i privatekonomi spridas brett, som ringar på vattnet. Nätverket syftar också till att inspirera till mer insatser inom privatekonomisk utbildning bland medlemmar och övriga i samhället. Privatekonomisk utbildning av Gilla Din Ekonomi ska leda till självinsikt om beteende och ge verktyg till förändring.

Hur vi jobbar

Gilla Din Ekonomi är ett nätverk med myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi. Tanken är att såväl statliga som privata aktörer har ett gemensamt intresse i att konsumenter blir bättre rustade för att fatta beslut om den egna ekonomin. Verksamheten lämnas oberoende från kommersiella inslag.

Medlemmarna i nätverket träffas en till två gånger per år. Det löpande arbetet bedrivs av programrådet och programrådets kansli samt av utbildningsinsatsers egna projektledare och arbetsgrupper. Via kansliet samordnar Finansinspektionen nätverket.

Nätverket Gilla Din Ekonomi är ideellt. Medlemskap i nätverket är kostnadsfritt. Finansiering av aktiviteter sker på medlemmarnas egna frivilliga bekostnad.

VÅr historia

EU-kommissionen och OECD uppmanar medlemsländerna att ta fram nationella strategier för privatekonomisk folkbildning.

År 2010 bjöd Ylva Yngveson, tidigare Sveriges deltagare i EU-kommissionens expertgrupp, EGFE, och Peter Knutsson, f.d. ordförande i EU:s rådgivande expertkommitté för konsumentfrågor på finansiella tjänsteområdet, FIN-USE, in ett antal nyckelaktörer som representerande olika intressen för att ta reda på om det fanns förutsättningar för en nationell samling inom området privatekonomisk folkbildning.

På mötet den 17 mars 2010 samlades cirka 35 representanter från finansbranschen, intresseorganisationer, myndigheter och departement. Vid mötet beslutades att bilda ett nätverk, för att samordna sina krafter och dra största möjliga nytta av resurserna. Det blev starten för Gilla Din Ekonomi.